Gdy dziecko samo zarabia – PIT rodzica w kontekście ulgi rodzinnej

Ulga prorodzinna od wielu lat należy do zdecydowanie najbardziej popularnych rozwiązań wspierania obywateli przez państwo. Pragnąc skorzystać z tego rozwiązania, należy mieć na uwadze określone przepisy oraz swoją sytuację materialną. Z racji tego, że dzieci coraz częściej stają się samodzielne i tym samym zaczynają generować dochody, to sprawa może się nieco komplikować. W niniejszym tekście najbardziej nas interesującym przypadkiem jest praca nieletnich, uczących się bądź też niepełnosprawnych. Warto pochylić się nad tym zagadnieniem i przekonać się, kiedy rodzice mają prawo do skorzystania z ulgi przy rozliczaniu się z fiskusem i jak rozliczyć dochody dziecka pełnoletniego / niepełnoletniego.

Rozliczenie roczne wraz z ulgą na dziecko podatnik będący rodzice składa jedynie w sytuacji, kiedy dziecko zarabia niewielkie sumy lub też nie osiąga wcale żadnego dochodu. Warto o tym fakcie pamiętać, ponieważ generując odpowiednio wysokie zarobki ulga rodzinna, może zostać odebrana danej rodzinie. W takiej sytuacji dziecko ma obowiązek samodzielnie dokonać rozliczenia z fiskusem. Drugim wariantem jest ujęcie dochodów w rozliczeniu rodzica, ale już bez możliwości korzystania z ulgi na dziecko. Warto zatem znacznie uważniej pochylić się nad tym zagadnieniem tak, aby ewentualnie nie tracić prawa do danej ulgi podatkowej.

Rozliczamy dochody osiągane przez dziecko

Dziecko, które osiągnęło pełnoletność z oczywistych względów, rozlicza się samodzielnie we właściwym dla miejsca zamieszkania US. Jeśli nasze dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, to jego ewentualne przychody są dołączane do przychodów danego rodzica. Warto mieć na uwadze to, że jest jednak od tego odstępstwo i czasem część z tych dochodów może być rozliczane przez dziecko samodzielnie. Precyzyjniej rzecz ujmując, jest tak w przypadku przychodów uzyskiwanych z pracy zawodowej, korzystania z przedmiotów przekazanych mu do użytkowania lub też pobierania stypendium.

Podstawą prawną takowych działań jest art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 roku).

Jego dokładna treść brzmi:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci”.

W przypadku pracy zawodowej mogą być zawierane różne umowy cywilno -prawne, umowa o pracę albo też dochody z praw autorskich. W zależności od źródła dochodu trzeba rozliczyć się z fiskusem poprzez PIT-36 lub też PIT-37. Zakładając, że rodzic
rozlicza się za pomocą podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo na zasadach ogólnych, to składa on dwa rozliczenia roczne PIT.

Ulga prorodzinna

W celu skorzystania z ulgi na dziecko rodzic ma obowiązek spełnić określone kryteria. Na pewno konieczne jest rozliczenie się z podatku na podstawie dwustopniową skalę podatkową tj. 18 i 32%. Tym samym konieczne jest składanie PIT-37 czy też PIT-36. To, że dziecko generuje dochód, nie jest w żadnym razie barierą blokującą możliwość korzystania z ulgi na dziecko.

Ulga na dziecko należy się każdemu, kto minimum jeden dzień na przestrzeni w roku wobec dziecka:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • odgrywał rolę opiekuna prawnego i dziecko mieszkało u niego,
 • sprawował opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie decyzję starosty lub też sądowego orzeczenia.

Roczne rozliczenie z wykorzystaną ulgą na dziecko wynika ze sprawowania nad nim opieki, pełnienia funkcji opiekuna pranego czy też wychowywaniem go.

Przy takim założeniu dziecko:

 • jest nieletnie,
 • ma dowolny wiek, lecz otrzymuje rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny,
 • nie osiągnęło 25 lat, lecz jednocześnie musi kształcić się. Na ten temat szeroko jest mowa w przepisach o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym.

Zatem mogą to być m.in.:

 • kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych;
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • uczelnie publiczne i niepubliczne.

Konieczność udokumentowania ulgi

Z uwagi na dużą popularność ulgi na dziecko, należy się liczyć z tym, że organ podatkowy zechce przeprowadzić kontrolę stanu faktycznego. Tym samym konieczne jest posiadanie odpowiednich oświadczeń oraz zaświadczeń.
Do tego konieczne jest posiadanie takich dowodów pozwalających ustalić stan faktyczny jak:

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczeniu uzyskane z sądu rodzinnego o przyznaniu prawa do bycia opiekunem prawnym dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Oczywiście dokumentów tych nie załączamy do rocznego zeznania, lecz należy je przechowywać przez kolejne 5 at od momentu odliczenia ulgi prorodzinnej. Istnieje też możliwość otrzymania niewykorzystanej ulgi za rok ubiegły. Rozwiązanie to jest dedykowane podatnikom, którzy odnotują brak podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej im ulgi. Jednocześnie kwota niewykorzystanej ulgi nie może być wyższa o łącznej wysokości opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.