Jakie medykamenty wolno rozliczać w ramach ulgi na leki – PITy z ulgą rehabilitacyjną [wykaz]

Każdego roku każdy podatnik powinien dostarczyć fiskusowi swoje roczne zeznanie. Nie zawsze jesteśmy zmuszeni do płacenia określonej kwoty podatku, ponieważ możemy ją sobie zmniejszyć, korzystając z różnych ulg podatkowych. Mamy możliwość skorzystania z kilku różnego typu ulg podatkowych, które można również w razie potrzeby łączyć ze sobą. Spora z nich część jest dedykowana określonym grupom społecznym np. matkom czy też osobom niepełnosprawnym. W niniejszym tekście pochylimy się nad tą ostatnią grupą społeczną, która za sprawą wspomnianej ulgi może liczyć realne korzyści finansowe.

Osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym przysługuje tzw. ulga na leki wchodząca w skład ulgi rehabilitacyjnej. Wspomniana ulga należy do grupy ulg nielimitowanych, lecz należy pamiętać, że nie ma możliwości całkowitego odliczenia kosztów przez podatnika na każdy lek bez wyjątku.

Korzystając z powyższej ulgi, mamy możliwość odliczenia poniesionych kosztów ma medykamenty, jakie przepisze nam specjalista. Warto zatem pochylić się uważniej nad tym zagadnieniem i przeanalizować jak korzystać z tej możliwości oraz na jakich zasadach może to się odbywać. Do tego przedstawimy również informacje dotyczące, z których leków mamy prawo rozliczyć się w ramach niniejszej ulgi.

Fundament prawny upoważniający do odliczenia poszczególnych medykamentów

Omawiana tutaj ulga na medykamenty ma swoje podstawy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tam też znajdują się zapisy jasno określające wspomniane kwestie. Najważniejszą z nich jest fakt, że ulga obowiązuje tylko w przypadku zakupu lekarstw w aptece bądź drogerii. Wspomniane rozporządzenie zawiera zapis informujący o tym, że odliczeniu podlega ulga na medykamenty w wysokości będącej różnicą rzeczywistymi wydatkami w danym miesiącu, a sumą 100 zł. Odstępstwem od tej reguły może być to, że lekarz specjalista zarządzi, iż leki muszą być stosowane przez określony czas.

Jak to już było wspomniane ulga na lekarstwa, wchodzi w skład ulgi rehabilitacyjnej i tym samym nie da się jej omówić, wyrywając z kontekstu. Zatem wskazane jest również poruszenie kwestii samej ulgi rehabilitacyjnej. Niniejsza ulga przysługuj nie tylko samym chorym, ale również i ich opiekunom. Oprócz leków w danym roku podatkowym mogą ono odliczyć też nakłady poniesione na rehabilitację.

Kto jest uprawniony do korzystania z ulgi na leki?

Koszt leków mogą odliczyć sobie osoby dysponujące orzeczeniem o niepełnosprawności. Stopień niepełnosprawności, jaki do tego kwalifikuje to: lekka, umiarkowana oraz ciężka niepełnosprawność.

Wymienione powyżej typy niepełnosprawności precyzowane są przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku).

Podstawy do przydzielenia danego typu niepełnosprawności.

  • Lekki stopień niepełnosprawności posiadają osoby z naruszoną sprawnością organizmu, która w wyraźny sposób powoduje spadek zdolności do wykonywania pracy. Jednak za sprawą określonych środków technicznych, pomocniczych bądź też wyposażenia ortopedycznego za się je zniwelować.
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje osobie mającej naruszoną sprawność. Osoba ta jest niezdolna do pracy bądź też może ją wykonywać tylko i wyłącznie w warunkach pracy chronionej. Do tego objawia się to jeszcze czasową lub częściową pomocą osób trzecich, która ma na celu pełnienie ról społecznych.
  • Przy ciężkiej niepełnosprawności mamy do czynienia z osobą o naruszonej sprawności niezdolności do podejmowania pracy bądź też zatrudnionej w warunkach pracy chronionej. Taka osoba wymaga wsparcia oraz opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wspomnianą ulgę mogą również rozliczać osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi. Warunkiem jest tu konieczność utrzymywania tych osób.

Osobą opiekującą się może zostać:

  • dziecko własne, przyjęte na wychowanie, przysposobione bądź pasierbowie,
  • współmałżonek,
  • rodzice,
  • rodzice małżonka,
  • ojczym lub macocha,
  • rodzeństwo, zięciowie.

Jaki opiekun nie może skorzystać z ulgi na leki?

Warte dodania jest też to, że podatnik będący opiekunem nie może korzystać z tej ulgi w przypadku, gdy dochody osoby niepełnosprawnej przekraczają kwotę 9120 zł.
Nie jest również możliwe skorzystanie z ulgi na leki w przypadku, kiedy opiekun
rozlicza się z US poprzez ryczałt od przychodów, karty podatkowej czy też za pomocą podatku liniowego. Wyłącznie rozliczając się za pomocą PIT-36 i PIT-37 lub PIT-36 możemy uwzględnić w zaznaniu rocznym ulgę na leki lub ulgę rehabilitacyjną.

Wykaz leków które można odliczyć od podatku

Chcąc skorzystać z ulgi na leki, należy pamiętać, że uwzględnia ona jedynie te medykamenty, które zapisał lekarz. Nie ma za to znaczenia to czy chodzi o korzystanie z nich stale lub przez określony czas. Dla tego w celu udokumentowania praw do korzystania z niniejszej ulgi niezbędne jest posiadanie recept na wskazane leki. W zbiorze lekarstw, jakie można, uwzględnić w ramach ulgi nie występują, lekarstwa bez recepty oraz te o szerokiej dostępności. Modelowym przykładem są tu, chociażby uniwersalne środki przeciwbólowe. Jako taki wykaz leków które można odliczyć od podatku nie istnieje.